top of page
Algemene Voorwaarden

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • De organisatie “We-at-Sea”, waarmee de deelnemer een overeenkomst tot deelname aan de activiteit is aangegaan;

 • Activiteit: de door de organisatie, te organiseren activiteit;

 • Deelnemer: de natuurlijke persoon met wie de organisatie een overeenkomst is aangegaan tot deelname aan de activiteit;

 • Deelnemend Bedrijf: een bedrijf of instelling waarmee de organisatie een overeenkomst is aangegaan tot deelname aan de activiteit.

Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die de organisatie met een deelnemer heeft gesloten;

 • Deelnemer verklaart zich bekend met en onderwerpt zich aan de algemene voorwaarden.

Portretrecht

 • Deelnemer gaat akkoord met het mogelijk gebruik van zijn/haar beeltenis in druk, foto, film, video, TV, internet en dergelijk voor promotionele dan wel publicitaire doeleinden van De Organisatie zonder daarvoor vergoeding te claimen. Mocht u hier bewaar tegen hebben, kunt u een e-mail sturen naar info@we-at-sea.be

 Aansprakelijkheid

 • Deelnemer dient zich er vooraf, al of niet door raadpleging van een arts, van te vergewissen dat zijn gezondheid de voorziene inspanning toelaat;

 • Deelname geschiedt voor eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies en/of diefstal, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisatie toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten, zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden;

 • Mocht ondanks het hierboven bepaalde toch aansprakelijkheid door de organisatie worden aanvaard dan is dit slechts voor de door de deelnemer geleden schade, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door de daartoe door de organisatie afgesloten verzekering wordt gedekt en tot het bedrag van de door deze verzekering gedane uitkering. Indien de schade niet door genoemde verzekering wordt gedekt, dan wel de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van de organisatie beperkt tot maximaal 100% van het inschrijfgeld.

 • Deelnemer vrijwaart de organisatie voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de activiteit. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade;

 • Sponsors van de activiteit en de gemeente(n) waarin de activiteit plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid;

 • Na afloop van de activiteit zijn, indien van toepassing, ouders/verzorgers verantwoordelijk voor het tijdig ophalen van de deelnemer(s) op de activiteitenlocatie.

Deelname

 • De deelname aan de activiteit geschiedt door de deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de deelnemer aan de activiteit deel te laten nemen;

 • Het is de deelnemer niet toegestaan zijn rechten uit de overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de organisatie over te dragen aan een derde;

 • Indien de deelnemer verhinderd is aan de activiteit deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd.

Annulering

 • Indien de activiteit door overmacht moet worden afgelast of gewijzigd, dan zal er restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden tot een maximum van 80%..

 • De organisatie geeft de mogelijkheid om een afgelaste activiteit door overmacht, eenmalig opnieuw in te plannen, zonder extra kosten voor de deelnemer

Inschrijvingsprocedure

 • Inschrijving vooraf is mogelijk via de website van de organisatie. Deelnemer dient (indien van toepassing) via de aangeboden betaalmethode(s) op de website bij inschrijving te betalen;

 • De organisatie wijst elke verantwoording van de hand in geval van ziekten of ongevallen overkomen aan de deelnemer;

 • Deelnemer dient zijn persoonsgegevens bij de aanmelding volledig in te vullen. In geval van calamiteiten kan de organisatie zo optimaal mogelijk handelen;

 • Een inschrijving is pas definitief, indien deelnemer een ontvangstbevestiging heeft ontvangen en deze – indien naar gevraagd – kan  voorleggen;

 • In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de organisatie;

 • Indien de deelnemer minderjarig is, gaat de organisatie er vanuit dat de ouder/voogd van de deelnemers akkoord is met inschrijving voor de activiteit;

 • Indien de situatie zich voordoet dat de ouder/voogd van de minderjarige deelnemer niet in de gelegenheid is om akkoord te geven voor deelname aan de activiteit, worden de eventuele nadelige consequenties voor deelname door minderjarige deelnemer door de organisatie verhaald op de ouder/voogd van minderjarige deelnemer.

Klachten

 • Voor klachten verwijzen we u naar het Klachtenreglement van de organisatie. Het Klachtenreglement is op te vragen via info@we-at-sea.be

bottom of page